Светска конфедерација на синдикати на професионални фудбалери

http://www.fifpro.org/

FIFA

http://www.fifa.org/

UEFA

http://www.uefa.org/

Европска конфедерација на синдикати

http://www.etuc.org/

Меѓународна организација на синдикати

http://www.ituc-csi.org/

Фудбалска Федерација на Македонија

http://ffm.mk/

Синдикат на Фудбалери на Србија

http://sindikatfudbalera.com/cms/

Синдикат на Фудбалери на Словенија

http://www.spins.si/

Синдикат на Фудбалери на Хрватска

http://www.huns.hr/

Синдикат на Фудбалери на Црна Гора

http://www.spfcg.org/

Синдикат на Фубалери на Босна и Херцеговина

http://www.spfbih.ba/