Називот на синдикалната организација е: СИНДИКАТ НА ФУДБАЛЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

Скратен назив: СФМ

Синдикатот претставува доброволна, независна организација во која доброволно членуваат фудбалери, ангажирани во клубовите кои функционираат во делокругот на Фудбалската Федерација на Македонија, како и професионалните фудбалери за време на нивниот ангажман во странство.